ഏറ്റവും പുതിയ നിർദേശം ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും വാക്സിൻ എടുക്കാമോ ? ഉത്തരം ഇതാ

EDITOR

കോവിഡ് വാക്സിൻ വന്ന മുതൽ പലരും പറയുന്ന സംശയം ആണ് ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നുള്ളത് .പല തവണ പലരും പറഞ്ഞ കാര്യം ആണ് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടെ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നു .തീർച്ചയായും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇ വീഡിയോ എത്തിക്കാം.