നീലയമരി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ലാതെ നരച്ച മുടി വേരുമുതൽ കറുപ്പിക്കുന്ന വിധം

EDITOR

Updated on:

ഇന്നത്തെ കാലത്തു നിരന്തരമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രായം ഉള്ളവരിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടു വരുന്നു.ചെറിയ പ്രായത്തിലെ മുടി നരയ്ക്കുന്നത് പലരെയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതും അത് പോലെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് .തന്മൂലം പല പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് സമൂത്തിൽ നേരിടുന്നത് .പല കാരണമാണ് കൊണ്ടാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മുടി നരയ്ക്കുന്നത്.അതിൽ പ്രധാനം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയും അത് കൂടാതെ ഉപയോകിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും ആണെന്ന് പറയാം.

ഇന്ന് പല തരം ആരോഗ്യ ഉത്പന്നങ്ങളും അല്ലാതെ കെമിക്കൽ ഉള്ളവയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് .അതിനു വില ആണെങ്കിലോ നാം വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം തന്നെ ആണ് .ഇതെല്ലം മറികടക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആണ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലത് .നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം ആവശ്യമായത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല അറിയാനും ശ്രമിക്കാറില്ല.