തൊണ്ണൂറു ശതമാനം പേർക്കും അറിയില്ല വീടിനു അടിത്തറ കെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന്

EDITOR

വീടിന്റെ അടിത്തറ കെട്ടുമ്പോള് ശ്രദ്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ?

കെട്ടിടനിര്മാണത്തില് അടിത്തറയുടെ പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മൊത്തം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാരത്തെ മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അടിത്തറയാണ്. മണ്ണിന്റെയും കെട്ടിടത്തിന്റെയും തരം അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. തറ കെട്ടുമ്പോള് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫൗണ്ടേഷന്. തറ നിരപ്പിന് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗം ബേസ്മെന്റ്.
അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടുതരം അസ്ഥിവാരമാണുള്ളത്. ആഴം കുറഞ്ഞതും (Shallow foundation) ആഴം കൂടിയതും (Deep Foundation ). മണ്ണിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തിടത്ത് സാധാരണ വീടുകള്ക്ക് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനാണ് നല്കാറ്. ഇതു തന്നെ പലതരമുണ്ട്. ഫൗണ്ടേഷനോ ബേസ്മെന്റിനോ മുകളിലായി കോണ്ക്രീറ്റ് ബെല്റ്റിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനും ഏറ്റവും അടിയില് കമ്പിയിട്ട് കോണ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷനുമാണ് ഇതില് പ്രധാനം. മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ സ്ഥലത്തും വയലുകളിലും ചതുപ്പു നിലങ്ങളിലും റാഫ്റ്റ് രീതിയാണ് അവലംബിക്കാറ്. ഈ രീതിയില് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാരം ഭൂമിയിലേക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കപ്പെടുന്നു. ചെലവേറുമെങ്കിലും ഭൂമികുലുക്കം പോലുള്ളവയെ നേരിടാന് പറ്റും.

മുമ്പ് ഉറപ്പില്ലാത്ത മണ്ണിലായിരുന്നു കോണ്ക്രീറ്റ് ബെല്റ്റ് പണിതിരുന്നതെങ്കില് ഇപ്പോള് മിക്ക സ്ഥലത്തും ചെയ്തുവരുന്നു. ഫൗണ്ടേഷനിലെ കരിങ്കല്ലിന് കൂട്ടിപ്പിടിത്തമുണ്ടാവാനും ഈര്പ്പം മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാനും ബെല്റ്റ് നല്ലതാണ്. ആറിഞ്ച് കനത്തില് എട്ട് എം.എം കമ്പിയുപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ ബെല്റ്റിടുക. താഴോട്ട് വികസിച്ചു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസ്തി വാരമാണ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിങ്. മണ്ണ് ദുര്ബലമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് വ്യാപ്തി കൂടിവരും. കറുത്ത മണ്ണുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും തറ പടിപടിയായി വികസിക്കും.ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണെങ്കില് ഒരു പടി മതിയാകും. ഭൂഗര്ഭജലം ഉപരിതലത്തോട് അടുത്ത പ്രദേശമാണെങ്കില് കരിങ്കല്ലുകൊണ്ടാണ് തറ കെട്ടേണ്ടത്. ജലസാന്നിധ്യം താഴോട്ടാണെങ്കില് ചെങ്കല്ല് ഉപയോഗിക്കാം. സമീപത്തെ കിണറുകള് പരിശോദിച്ചാല് ജലനിരപ്പ് അറിയാനാകും.

ഫൗണ്ടേഷന് കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില് സാധാരണ സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. കരിങ്കല്ല് ചീള് കയറ്റി പടുത്തശേഷം കടല്പൂഴിയോ പാറപ്പൊടിയോ മുകളില് നിരത്തി വെള്ളമടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് പതിവ്. കരിങ്കല്ലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പാറപ്പൊടി വേണം. മൂന്നു യുണിറ്റ് കല്ലിന് ഒരു യൂണിറ്റ് പാറപ്പൊടി.ബേസ്മെന്റ് സിമന്റുപയോഗിച്ച് പടവു ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. ഒരു ഭാഗം സിമന്റിന് എട്ടു ഭാഗം മണല് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൂട്ട്. വീടിന്റെ ഭാരവും മണ്ണിന്റെ തരവും അനുസരിച്ചാണ് തറയുടെ ആഴം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കരിങ്കല് തറ ചുരുങ്ങിയത് 60 സെ.മീ വീതിയും 60 സെ.മീ ആഴവും വേണം. ബേസ്മെന്റ് 45 സെ.മീ ആകാം.
പൈലിങ്
ആഴം കൂടിയ അടിത്തറക്കും മണ്ണിന് ഭാരവാഹകശേഷി കുറയുമ്പോഴുമാണ് പൈലിങ് വേണ്ടി വരുന്നത്. അടിച്ചു താഴ്ത്തിയ പൈല് വഴി കെട്ടിടത്തന്റെ ഭാരം ഭൂമിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന അസ്തിവാരമാണിത്. സാധാരണ വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കാണ് പൈലിങ് നിര്ബന്ധമെങ്കിലും കല്ലുവെട്ടുകഴി, കുളം നികത്തിയ സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളില് വീട് പണിയുമ്പോഴും പൈലിങ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കെട്ടിടഭാരത്തിനനുസരിച്ച് പൈലിങിന്റെ എണ്ണവും ആഴവും വലുപ്പവും കമ്പിയുടെ എണ്ണവും കൂടും.പൈലുകള് രണ്ടുതരത്തില് ഭാരം ഭൂമിയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. 1. അടിയില് പാറയോ ഉറപ്പുള്ള തലമോ ഉണ്ടെങ്കില് അവയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഭാരം എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബെയറിങ് പൈല്. 2. മണ്ണും പൈലിന്റെ പുറംഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ഘര്ഷണബലം കൊണ്ട് ഭാരത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇതിനെ ഫ്രിക്ഷന് പൈല് എന്നാണ് പറയുക.

നേരത്തേ പൈലുണ്ടാക്കി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് അടിച്ചു താഴ്ത്തിയും ഭൂമിയില് ദ്വാരമുണ്ടാക്കി കമ്പിയിറക്കി കോണ്ക്രീറ്റ് മിശ്രിതം നിറച്ചും പൈലിങ് രണ്ടു തരത്തില് ചെയ്യാം. ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് പൈലുകള് ഇറക്കിയശേഷം ഇവയെ കോണ്ക്രീറ്റ് ബെല്റ്റ് കൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനുമുകളിലാണ് കെട്ടിടനിര്മ്മാണം.ചെറിയനിര്മാണത്തിന് മണ്ണിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന് വേണ്ടി മൂള, മണല്, പാറപ്പൊടി എന്നിവകൊണ്ട് പൈല് ചെയ്യാറുണ്ട്. ജലസാന്നിധ്യത്തില് മുള നശിക്കല്ല. മുള അടിച്ചിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അടിച്ചിറക്കിയ കുഴലില് മണല് നിറച്ച് കുഴല് ഊരിയെടുത്താണ് മണല് പൈലിങ് നടത്തുന്നത്.മണ്ണുപരിശോധന മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പു ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തെ എന്ജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെയും പോളിടെക്നിക്കുകളിലെയും സോയില് മെക്കാനിക്സ് ലാബില് സംവിധാനമുണ്ട്. മണ്ണു പരിശോധനക്ക് പഴമക്കാര് പ്രയോഗിച്ച നാടന് വിദ്യയുമുണ്ട്. രണ്ടടി സമചതുരത്തിലും ആഴത്തിലും കുഴിയൊരുക്കുക. അതേമണ്ണ് വീണ്ടും കുഴിയില് നിക്ഷേപിച്ചാല് മണ്ണ് തികയാതെ വന്നാല് ദുര്ബലമണ്ണും കുഴി നിറയുന്നെങ്കില് ഉറപ്പുള്ള മണ്ണുമായും കരുതാം.

കടപ്പാട്