വീട് വെക്കാൻ ലോൺ എടുത്തവർക്കും ഇനി എടുക്കുന്നവർക്കും ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭം നേടി കൊടുത്തേക്കാകുന്ന ചിലത്

EDITOR

വീട്​ പ്ലാനിങ്​ ഘട്ടത്തിൽ ത​ന്നെ ബജറ്റ്​ നിശ്ചയിക്കണം,ബജറ്റ്​ കുറവാണെങ്കിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഏരിയ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കണം.നിർമാണം നീട്ടികൊണ്ടു പോകാതിരിക്കുക.നിർമാണം തുടങ്ങിയ ശേഷം പ്ലാനിലോ ഡിസൈനിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കുക. പൊളിച്ച്​ പണി ചെലവ്​ കൂട്ടും.
വീടിനായി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച തുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വായ്​പ, കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിട്ടി, മറ്റു വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടി ചെലവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആകെ തുക നിശ്ചയിക്കുക.ആഢംബരത്തോടെ ഫർണിഷ്​ ചെയ്യേണ്ടതായ ഡിസൈൻ തെരഞ്ഞെട​ുക്കാതിരിക്കുക.
സ്ഥലം പരമാധി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ലോൺ എടുത്ത ഒരു വീട് വന്നതിന്റെ പേരിൽ 20 30 വർഷംവരെ അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിയുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ആലോണിന്റെ കാലാവധി കുറക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭം നേടുന്നതിനുള്ള 3 Tips ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ആയതിനാൽ വീഡിയോ കാണുവാനും, ഷെയർ ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാനും മറക്കരുത്.ഹൗസിങ്ങ് ലോൺ നിലവിൽ എടുത്തവർക്കും, എടുക്കാൻ ഉദ്ധേശിക്കുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകും തീർച്ച .